• English
  • Русский
  • o'zbek

Полиэтилен плёнкалар.

Полиэтилендан тайёрланган материянинг юпка кавати булиб, эластиклик, сув утказмаслик, гигиеник тозалик, музлашга чидамлилик ва бошка бир канча хусусиятларга эга. Полиэтилен плёнка соглик учун умуман хавфсиз булиб, болалар учун махсулот ишлаб чикаришда хам фойдаланиш мумкин.

Куп йиллик (нурга мутаносиб) плёнка

Ультрафиолет нурига каршилик корсатувчи кушимчалар кушилган булиб, узок муддат (бир неча йил) фойдаланишга молжалланган. Бу турдаги плёнкага ажралиб туриши учун ранг берилади. Уч каватли плёнкалар хам ишлаб чикарилади.

Термо тораювчи плёнка

Эластик полиэтилен плёнка булиб, киздирилганда тораяди ва кадокланаётган буюмга мустахкам ёпишиб олади.

Рангли плёнка.

Кора плёнка (гидроизоляция учун)

Таркибига рангли суперконцентратлар (мастербачлар) кушиб тайёрланган плёнка.