• English
  • Русский
  • o'zbek

Полимерлар учун модификаторлар

Модификаторларнинг бир неча турлари мавжуд. Бизнинг фирмада ишлаб чикарилаётган модификатор ультрафиолет нурга каршиликни оширади ва полимернинг ишлаш муддатини бир неча баробар (бир неча йилга) оширади. Бизни модификатор Марказий Осиё иклими шароитларида синовдан утган булиб, махсулотимиз синов натижалари бир неча йилдан буён харидорларимизни кониктирмокда.